Semalt hünärmeni: Işewür gözegçiligiň SEO netijelerine nähili täsir edýär

Sanly marketing hünärmenleri Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) prosesi üçin dürli strategiýalary ulanýarlar. Şeýle-de bolsa, täsirli sanly marketing hünärmenleriniň arasynda umumy bir aýratynlyk bar. Bu möhüm aýratynlyk, hereketleri ýa-da çäreleri yzarlamakdyr.

Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünligi dolandyryjysy Lisa Mitçel dürli ugurlardaky işleriňizi yzarlamagyň sanly ugurda durnukly netijelere ýetmegine nähili kömek edýändigini düşündirýär.

Gözleg prosesi

Sanly marketing hünärmenleri SEO maksatlaryny we strategiýalaryny yzarlamagy başarmaly. Mysal üçin, yzarlamak sahypada ösdüriljek baglanyşyklarda, kabul ediljek Facebook mahabatlarynda we Twitterde habarlaşjak ulanyjylarda amala aşyrylyp bilner. SEO strategiýasyny meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek ýeterlik däl. Hünärmenler sanly marketing strategiýasynyň kabul edilmegine degişli ähli çärelere gözegçilik etmegi başarmalydyrlar.

Bahasyna düşünmek

Bir sahypa traffigi çekmek üçin mugt platformalar bar. Şeýle-de bolsa, sanly marketologlaryň köpüsi käbir ýagdaýlarda pul harçlaýarlar. SEO çykdajylarynyň nähili emele gelýändigine düşünmek SEO hünärmenine sanly marketing programmasynyň býudjetini saklamaga mümkinçilik berýär. Çykdajylaryň seljermesi sanly hünärmenlere maýa goýumlarynyň girdejisini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Sanly marketing üçin oýlanyşyksyz çykdajylar kompaniýanyň maliýe görkezijilerine ýaramaz täsir edip biler.

Netijeleri yzarlamak

Sanly strategiýa SEO kampaniýasynyň maksatlaryna ýetmegi başarmaly. Google AdWords platformasynda sarp edilen çeşmeler, ýokary ulanyjy traffiginiň islenýän netijesini döretmeli. Twitter mahabaty müşderileriň sanyny we satuw girdejilerini köpeltmeli. “Instagram” mahabatlaryna sarp edilen çeşmeler müşderiniň traffigini hem gowulandyrmalydyr. Netijelere gözegçilik etmek SEO strategiýasynyň netijeliligini kesgitlemekde möhümdir. Amallar dürli ugurlar sebäpli kompaniýalar dürli netijelere garaşýarlar. Olaryň dürli maksatlary bar. SEO hünärmeni, kompaniýanyň senagatynda ýa-da ykdysady pudagynda möhüm maksatlara ýetmäge ünsi jemlemelidir.

Maýa goýumlaryndan girdeji

Sanly marketing strategiýasynyň üstünligi ROI tarapyndan kesgitlenýär. Käbir kompaniýalar SEO işine az mukdarda serişde sarp edýärler. Şeýle-de bolsa, millionlarça dollarlyk hyzmatlary ýa-da önümleri satmak arkaly oňyn netijeleri berýär. Käbir kompaniýalar sanly marketing kampaniýasynda müňlerçe dollar sarp edenem bolsa ýitgileri hasaba alýarlar. Sanly marketing kampaniýasynyň maglumatlaryny yzarlamak SEO hünärmenlerine ROI-nyň polo positiveiteldigini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. SEO kampaniýasy wagtynda we ondan soň has köp girdeji gazanmaly.

Yzarlamak we süpürmek

Sanly marketingde üstünlik SEO strategiýasynyň ähli taraplaryny yzarlamak arkaly gazanylýar. Şeýle-de bolsa, SEO hünärmeni diňe netijeleri yzarlamak bilen çäklenmeli däldir. ROI-ni gowulandyrmak maksady bilen sanly kampaniýa strategiýasyny yzygiderli üýtgetmeli. Sanly strategiýany her gün, hepdelik, aýlyk we her ýyl üýtgetmek maslahat berilýär. Tykmak, sanly marketing hünärmenine onlaýn marketing kampaniýasyndan alnan peýdalaryň kynçylyklardan has ýokary bolmagyny üpjün edýär.

2017-nji ýylda birnäçe sanly marketing tendensiýasy bar. Bu marketing tendensiýalarynyň her biri, müşderileriň traffigini we satuw girdejilerini köpeltmek arkaly bir işiň netijeliligini ýokarlandyrmak mümkinçiligine eýe. SEO hünärmeni, kompaniýa üçin ýokary ROI gazanmak üçin strategiýalary nädip yzarlamalydygyna we üýtgetmelidigine düşünmeli.